Cilji osnovnošolskega izobraževanja
Program osnovne šole
Preverjanje in ocenjevanje znanja
Starostne ravni in razporejanje učencev v oddelke

Osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji organizirano kot enotna devetletna osnovna šola za učence od šestega do petnajstega leta starosti. Izvajajo ga javne in zasebne osnovne šole (manj kot 1 % učencev obiskuje zasebne osnovne šole) ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, za odrasle pa organizacije za izobraževanje odraslih.

Skladno z Ustavo RS je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Osnovne šole ustanavlja lokalna skupnost. Slovenijo odlikuje široko razvejena mreža osnovnih šol, kar omogoča dostopnost izobraževanja vsem prebivalcem Slovenije. V šolskem letu 2021/22 se je v Sloveniji 195.414 otrok izobraževalo v 773 osnovnih šolah in njihovih podružnicah ter 48 šolah in enotah pri osnovnih šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami (Vir SURS). Skupaj je bilo zaposlenih več kot 21 tisoč strokovnih delavcev (12.925 učiteljev obveznega programa, 5.710 razširjenega programa in 2.560 drugih strokovnih delavcev). (Vir: MIZŠ)

Cilji osnovnošolskega izobraževanja

  • zagotavljanje možnosti, da si učenci skladno s svojimi sposobnostmi ininteresi pridobijo znanje in spretnosti,
  • spodbujanje osebnostnega razvoja,
  • pridobivanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje in nadaljnje izobraževanje,
  • razvijanje zavesti o državni pripadnosti, narodni identiteti in kulturni tradiciji kot tudi vzgajanje za obče kulturne vrednote,
  • vzgajanje za spoštovanje človekovih pravic, za sprejemanje drugačnosti in strpnost,
  • razvijanje sposobnosti za sporazumevanje v slovenskem jeziku in tujih jezikih,
  • vzgajanje za trajnostni razvoj, za odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi in okolja,
  • razvijanje podjetnosti ter inovativnosti in ustvarjalnosti.

Program osnovne šole

Program osnovne šole je določen s predmetnikom in učnimi načrti za obvezne in izbirne predmete ter smernicami in koncepti, ki opredeljujejo druge oblike dela z učenci (jutranje varstvo, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, šolo v naravi) in medpredmetna področja (dneve dejavnosti, knjižnično in informacijsko znanje), ter drugimi dokumenti, ki usmerjajo delo strokovnih delavcev šole. S programom se določi tudi, katero znanje morajo imeti učitelji posameznega predmeta.

Poleg obveznih in obveznih izbirnih predmetov, pogovornih ur oddelčne skupnosti in dni dejavnosti (kulturni, športni, tehnični, naravoslovni dnevi) vse osnovne šole izvajajo tudi dejavnosti iz razširjenega programa. Mednje spadajo interesne dejavnosti, neobvezni izbirni predmeti ter jutranje varstvo prvošolcev in podaljšano bivanje za učence od prvega do petega razreda.

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Učitelji preverjajo in ocenjujejo znanje učencev vse obdobje, ko se pouk predmeta izvaja. V 1. in 2. razredu učitelji ocenjujejo napredek učencev z opisnimi ocenami. Od 3. razreda naprej učitelji ocenjujejo doseganje standardov znanja, predpisanih z učnimi načrti, s številčnimi ocenami na lestvici od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 negativna, druge pa so pozitivne.

Z nacionalnim preverjanjem znanja se ob koncu 6. in 9. razreda preveri znanje učnega jezika in matematike, v 6. razredu še tujega jezika, v 9. pa predmeta, ki ga izbere minister. Preverjanje je za učence obvezno. Dosežki ne vplivajo na ocene in pomenijo le dodatno informacijo o znanju učencev.

Šola za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, organizira dopolnilni pouk, dodatni pouk pa za tiste, ki presegajo predpisane standarde znanja. Šole lahko ocenjevanje znanja prilagodijo učencem, ki so sočasno vpisani v glasbeno šolo, perspektivnim športnikom in kulturnikom, učencem s posebnimi potrebami in učencem tujcem.

Ob koncu šolskega leta 2020/21 je izobraževanje v rednih programih osnovne šole uspešno končalo 18.911 učencev. Med tistimi, ki so izpolnili zakonsko obveznost 9-letnega šolanja, jih je 1,5 % zapustilo osnovno šolo brez spričevala o dokončanju. (vir MIZŠ in SURS)

Starostne ravni in razporejanje učencev v oddelke

Osnovna šola se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, vsako ima po tri razrede. V posameznem razredu so učenci iste starosti. Učenci posameznega razreda so razporejeni v oddelke, v manjših šolah so oblikovani kombinirani oddelki, v katerih so učenci dveh ali več razredov.

V skladu z normativi, ki veljajo za delo v osnovni šoli, je največje število učencev v oddelku 28. Število se lahko zniža za kombinirane oddelke, oddelke na območju šolstva narodnosti, oddelke, v katere so vključeni učenci Romi ali otroci s posebnimi potrebami, ter bolnišnične oddelke.

V šolskem letu 2021/22 je bilo v enem oddelku v povprečju 19 otrok. V šolskem letu 2021/22 se je v rednih in prilagojenih osnovnošolskih programih izobraževalo 14.336 otrok s posebnimi potrebami, večina teh otrok (82 %) je bila vključena v redni program, predstavljali so 6 % vseh otrok, vpisanih v osnovnošolsko izobraževanje (Vir SURS).

V prvem obdobju učence poučuje razredni učitelj. V 1. razredu praviloma pri polovici ur sodeluje tudi drugi učitelj, navadno je to vzgojitelj predšolskih otrok. V drugem obdobju pouk v glavnem izvaja razredni učitelj, pouk posameznih predmetov pa prevzemajo predmetni učitelji. V tretjem obdobju poučujejo predmetni učitelji.

Pouk pri določenih predmetih se lahko izvaja tudi v manjših učnih skupinah.

Učenci v osnovnošolskem izobraževanju, začetek šolskega leta 2021/22 (MIZŠ)
Vrsta zavoda Učenci Zavodi Oddelki
Osnovne šole brez podružnic Javni 174.231 450 8.281
Zasebni 1.568 6 73
Skupaj 175.799 456 8.354
Podružnične osnovne šole Javni 16.925 311 1.132
Zasebni 357 4 24
Skupaj 193.081 315 1.156
Osnovna šola Skupaj 183.892 771 9.510
Osnovne šole s prilagojenim programom* Javni 2.880 28 419
Zasebni 0 0 0
Skupaj 2.880 28 419
Redne osnovne šole, ki izvajajo prilagojeni program osnovne šole** Javni 613 20 96
Zasebni 0 0 0
Skupaj 613 20 96
Osnovna šola s prilagojenim programom* Skupaj 3.493 48 515
Zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami* Javni 936 10 162
Zasebni 0 0 0
Skupaj 936 10 162
Skupaj 188.321

Vir: MIZŠ.
* Vključeni tudi podatki o učencih in oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja

Zadnja posodobitev: april 2022

(Skupno 42 obiskov, današnjih obiskov 1)