Številke
Cilji predšolske vzgoje
Kurikulum v vrtcu
Varstvo na domu

Predšolska vzgoja je namenjena otrokom od enajstega meseca starosti do obveznega vstopa v šolo (6 let) in ni obvezna. O vpisu otroka odločijo starši. Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Kjer je treba, mrežo javnih vrtcev dopolnjujejo zasebni vrtci s koncesijo. Za predšolsko vzgojo je pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Javne vrtce ustanavljajo lokalne skupnosti v skladu s potrebami lokalnega prebivalstva. Glede na potrebe staršev in otrok ter v dogovoru z občino lahko vrtci izvajajo različne programe: celodnevne, poldnevne ali krajše. Programe izvajajo vzgojiteljice in vzgojitelji ter njihovi pomočniki in pomočnice.

Kratki programi, ki jih financira država (240 ur na leto), so prisotni od šolskega leta 2018/19. Namenjeni so otrokom v  zadnjem letu pred obveznim vstopom v šolo, ki niso obiskovali predšolske vzgoje. Vrtci se morajo za pridobitev sredstev za izvedbo tega programa prijaviti ministrstvu.

Številke

Predšolsko vzgojo v šolskem letu 2021/22 izvaja 1.186 vrtcev in njihovih enot, organiziranih v 108 samostojnih javnih vrtcev, 207 vrtcev pri OŠ in 97 zasebnih vrtcev. Skupaj so otroci razvrščeni v 5.313 oddelkov.  (Vir: MIZŠ)

Število v vrtce vpisanih otrok nenehno narašča. V zadnjih petnajstih letih se je število otrok povečalo za polovico: s 58.127 otrok v šolskem letu 2006/07 na 85.957 otrok v šolskem letu 2021/22. Petletnikov, vključenih v predšolsko vzgojo, je bilo v šolskem letu 2020/21 že 94,8 %. (Vir: SURS1 in SURS2) Narašča tudi odstotek otrok z odloženim šolanjem (stari 6 let) – v šolskem letu 2021/22 je ta 11,3 %. Velika večina otrok (94 %) obiskuje javne vrtce.

Javni vrtci svoja vrata odpirajo že otrokom, starim 11 mesecev, v isti instituciji jih nato vzgajajo in izobražujejo vse do vstopa v šolo. Vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:

 • prvo obdobje: otroci od enega do treh let in
 • drugo obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo.
Oddelki in otroci v predšolski vzgoji, šolsko leto 2020/21 (SURS)
Otroci skupaj 1. starostno obdobje 2. starostno obdobje
Skupaj 86.193 26.345 59.848
Javni vrtci 81.420 24.627 56.793
Zasebni vrtci 4.773 1.718 3.055
Vključenost otrok v vrtce po starosti (%), šolsko leto 2020/21 (SURS)
Starost otrok
skupaj
1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 6 let ali več
Skupaj 82,5 53,3 80,4 89,4 92,6 94,8 11,2
Dečki 82,6 53,7 80,9 89,5 92,4 94,7 14,2
Deklice 82,4 52,9 79,9 89,3 92,9 94,9 8,0

Cilji predšolske vzgoje

Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so:

 • razvijanje sposobnosti za razumevanje in sprejemanje sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in
 • sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti za prepoznavanje čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, pozneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanja z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
 • razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.

Kurikulum v vrtcu

Predšolska vzgoja v vrtcih poteka po načelih:

 • demokratičnosti,
 • pluralizma,
 • avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
 • enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnost med otroki,
 • pravice do izbire in drugačnosti in
 • ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja.

Strokovni delavci v javnih in zasebnih vrtcih s koncesijo se pri delu ravnajo po Kurikulumu za vrtce, temeljnem programskem dokumentu, sprejetem leta 1999, v katerem je predšolska vzgoja utemeljena kot del vzgojno–izobraževalnega sistema.

V uvodnem delu kurikuluma so načela, ki jih morajo upoštevati strokovni delavci v vrtcih, ter temeljna strokovna izhodišča, kot so zakonitosti o otrokovem razvoju in učenju, demokratizacija vsakodnevnih (rutinskih) dejavnosti (npr. hranjenje, počitek), pozitivne interakcije in spoštljiva komunikacija. Opozorjeno je tudi na pomen prikritega kurikuluma; ta zajema mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, a so pogosto v obliki posredne vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti. Kurikulum vsebuje tudi napotke za pripravo in uporabo prostora ter za sodelovanje s starši.

V drugem delu kurikuluma so predstavljena področja dejavnosti v vrtcu. Ta so skupna za otroke, stare od 1 do 6 let. Za prvo in drugo starostno obdobje so opredeljena enaka »predmetna« področja: gibanje, jezik, narava, družba, umetnost in matematika.

V skladu z predpisanimi standardi morajo imeti vzgojitelji v vrtcu visokošolsko diplomo prve stopnje, vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojitelja pa srednjo izobrazbo ustrezne smeri. To, poleg normativov, ki določajo velikost skupin v vrtcu, normativov in minimalnih tehničnih pogojev za prostor in opremo vrtca, ter kurikuluma, zagotavlja visok standard dela z najmlajšimi.

V povprečju je na zaposlenega strokovnega delavca, ki dela neposredno z otroki, v slovenskih vrtcih po 7 otrok (vir SURS).

Varstvo na domu

Predšolska vzgoja se lahko organizira tudi na domu vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja, ki sta zaposlena v vrtcu, ali zasebnega vzgojitelja. Zasebni vzgojitelj mora izpolnjevati enake pogoje kot vzgojitelj, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja ali svetovalni delavec v javnem vrtcu in se mora registrirati pri ministrstvu za izobraževanje.

Varstvene storitve lahko ponujajo tudi varuhi, ki niso kvalificirani za izvajanje programa predšolske vzgoje, ampak le za varovanje otrok. Tudi ti morajo biti registrirani pri ministrstvu, pristojnem za izobraževanje. Varstvo lahko organizirajo na svojem domu, in sicer največ za 6 otrok. Lahko pa se registrirajo za individualno varstvo na domu otrokove družine. Število registriranih varuhov predšolskih otrok na domu je vsako leto večje, tudi zaradi težav z zagotavljanjem prostih mest v javnih vrtcih. V šolskem letu 2021/22 jih je bilo v seznam vpisanih 331.

Zadnja posodobitev: junij 2022

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)