Cilji srednješolskega izobraževanja v Sloveniji
Programi srednješolskega izobraževanja
Starostne ravni in razporejanje dijakov v oddelke
Vpisni pogoji in izbira šole
Maturitetni tečaj
Poklicni tečaj

Po obveznem devetletnemu osnovnošolskem izobraževanju sledi neobvezno srednješolsko izobraževanje. Traja od 2 do 5 let, vanj vstopajo generacije otrok, stare praviloma 15 let.

Cilji srednješolskega izobraževanja v Sloveniji

Poglavitni cilji srednješolskega izobraževanja v Sloveniji so omogočiti:

 • splošno izobrazbo in pridobitev poklica vsemu prebivalstvu,
 • čim večjemu deležu prebivalstva čim višje ravni ustvarjalnosti,
 • čim večjemu deležu prebivalstva čim višjo raven izobrazbe ter
 • vključevanje v procese evropskega povezovanja.

Srednješolsko izobraževanje se deli na:

 • splošno izobraževanje, kamor spadajo različni štiriletni programi splošne in strokovne gimnazije (gimnazija in klasična gimnazija; tehniška, ekonomska in umetniška gimnazija različnih smeri) in enoletni maturitetni tečaj, ki se zaključijo s splošno maturo ter
 • poklicno in strokovno izobraževanje, kamor spadajo izobraževalni programi različnih vrst zahtevnosti, in sicer:
  • programi nižjega (2 leti) ter srednjega poklicnega izobraževanja (3 leta),ki se zaključijo z zaključnim izpitom,
  • programi srednjega strokovnega izobraževanja (4 leta), poklicnotehniškega izobraževanja (2 leti po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja) in poklicnega tečaja (1 leto), ki se zaključijo s poklicno maturo.

Srednješolsko izobraževanje je v šolskem letu 2021/22 izvajalo 142 javnih srednjih šol (organiziranih kot enovite srednje šole ali šolski centri), 6 zasebnih srednjih šol ter 5 zavodov za mladostnike s posebnimi potrebami. (Vir: SURS)

Programi

Šole lahko izvajajo programe iste ali različnih vrst na eni ali več zahtevnostnih ravneh. Javne srednje šole so lahko organizirane kot enovite organizacije, lahko pa so zaradi programske razvejenosti oziroma velikosti, merjene s številom oddelkov in dijakov, organizirane kot šolski centri z več šolami kot organizacijskimi enotami.

Sistem srednjega šolstva je centraliziran; o ustanavljanju in financiranju šol, sprejemanju in razmeščanju izobraževalnih programov se odloča na nacionalni ravni. Šole in učitelji pa so avtonomni pri konkretizaciji učnih vsebin, izbiri metod poučevanja, kadrovanju in urejanju delovnih razmerij. Za vpis novincev si morajo šole pridobiti soglasje ustanovitelja.

Ob koncu šolskega leta 2019/20 si je srednješolsko izobrazbo pridobilo 17.488 mladih. Med mladimi je bilo v šolskem letu 2020/21 35 % vpisanih v srednje splošno izobraževanje, med njimi je bilo 62 % deklet. V srednjem tehniškem in strokovnem izobraževanju je bilo 47 % dijakov, v nižjem in srednjem poklicnem pa 18 %.

Dijaki v srednješolskem izobraževanju, vpisani, začetek šolskega leta 2020/21 in zaključek izobraževanja, konec šolskega leta 2019/20
  Vpisani 2020/21 Zaključili izobraževanje 2019/20
  skupaj moški ženske skupaj moški ženske
Skupaj 73.854 38.041 35.813 17.488 9.008 8.480
Poklicno in strokovno izobraževanje 47.942 28.065 19.877 11.683 6.814 4.869
  nižje poklicno 1.109 804 305 422 291 131
  srednje poklicno 12.015 8.390 3.625 3.344 2.337 1.007
  srednje strokovno 30.873 16.019 14.854 6.633 3.321 3.312
  poklicno-tehniško 3.799 2.788 1.011 1.180 833 347
  poklicni tečaj 146 64 82 104 32 72
Srednje splošno izobraževanje 25.912 9.976 15.936 5.805 2.194 3.611
  splošne in strokovne gimnazije 25.692 9.923 15.769 5.705 2.173 3.532
  maturitetni tečaj 220 53 167 100 21 79

Vir: SURS

Starostne ravni in razporejanje dijakov v oddelke v srednješolskem izobraževanju

Dijaki so ob vpisu stari praviloma 15 let. Izobraževanje je organizirano v enem ciklusu, ki traja od dve do pet let, odvisno od vrste programa. V posameznih razredih so dijaki iste starosti. Učitelji praviloma poučujejo iste predmete iste dijake več šolskih let.

Dijaki so razporejeni v oddelke, tako da je v njih praviloma 16 do 32 dijakov, s soglasjem ministrstva lahko tudi 2 ali 3 več. Kadar so med njimi tudi dijaki s posebnimi potrebami, se število dijakov v oddelku lahko zmanjša.

Vrsta izobraževanja Srednje splošno izobraževanje Srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje
Namen Priprava za nadaljevanje šolanja na univerzah. Pridobitev poklica za vstop na trg dela ali nadaljevanje šolanja v programih terciarnega izobraževanja.
Šola Gimnazija  Srednja poklicna in strokovna šola
Značilnost programa

4 leta

V Sloveniji obstajajo splošni in strokovni gimnazijski programi, med slednje štejemo tehniške, ekonomske in umetniške gimnazije, med prve pa splošno in klasično gimnazijo.

Vsi gimnazijski programi vsebujejo obvezni in izbirni del. V vseh sta med obveznimi predmeti najmanj dva tuja jezika.

Predmetnik splošne gimnazije obsega:

 • obvezne štiriletne predmete: materinščino, matematiko, prvi tuji jezik, drugi tuji jezik, zgodovino in športno vzgojo;
 • obvezne predmete: glasbo, likovno umetnost, geografijo, biologijo, kemijo, fiziko, psihologijo, sociologijo, filozofijo in informatiko;
 • ure za izbirne predmete, število izbirnih ur npr. v programu gimnazija narašča od drugega do zadnjega letnika, v zadnjem letniku so te namenjene pripravi na maturo.

V programih klasične in ekonomske gimnazije so ure, namenjene izbirnim predmetom, določene »samo« v 3. in 4. letniku, v različnih smereh umetniške gimnazije je ur, namenjenih izbirnim predmetom, manj v primerjavi z drugimi gimnazijskimi programi.

4 leta (ali 2 leti po končanem triletnem poklicnem programu)

Program vsebuje:

 • splošnoizobraževalne predmete (40 % ur),
 • strokovne module (25 do 30 % ur); nekateri moduli so obvezni, drugi izbirni,
 • praktično izobraževanje, deloma v šoli kot praktični pouk, deloma v delovnem procesu pri delodajalcu kot praktično usposabljanje (15 % ur),
 • interesne dejavnosti (5 % ur),
 • odprti del programa, ki ga določi šola v sodelovanju z gospodarskimi združenji (10 % ur).
Zaključek šolanja Splošna matura Poklicna matura
Predhodnost na višjo raven izobraževanja Višješolski strokovni študij, visokošolski strokovni študij, visokošolski univerzitetni dodiplomski študij, študij po enovitih magistrskih študijskih programih Visokošolski strokovni študij, višješolski strokovni študij, z dodatnimi izpiti iz splošne mature tudi univerzitetni študij

 

Vrsta izobraževanja Srednje poklicno izobraževanje Nižje poklicno izobraževanje
Namen Pridobitev poklica za vstop na trg dela. Pridobitev poklica za vstop na trg dela.
Šola Srednja poklicna in strokovna šola Srednja poklicna in strokovna šola
Značilnost programa

3 leta

Lahko se izvaja tudi v vajeniški obliki.

Program vsebuje:

 • splošnoizobraževalne predmete (28 % ur),
 • strokovne module (28 % ur), katerih dobra polovica je praktični pouk v šoli; nekateri moduli so obvezni, drugi pa dijaku na izbiro,
 • praktično usposabljanje v delovnem procesu pri delodajalcu (25 % ur),
 • interesne dejavnosti (4 % ur) ter
 • odprti del programa, ki ga določi šola v sodelovanju z gospodarskimi združenji (15 % ur).

2 leti

Program vsebuje:

 • splošnoizobraževalne predmete (30 % ur),
 • strokovne module (40 % ur), približno dve tretjini tega je praktični pouk v šoli; nekateri moduli so obvezni, drugi izbirni,
 • praktično usposabljanje v delovnem procesu pri delodajalcu (6 % ur),
 • interesne dejavnosti (4 % ur),
 • odprti del programa, ki ga določi šola v sodelovanju z gospodarskimi združenji (20 % ur).

Posebnost programov nižjega poklicnega izobraževanja je, da se vanje lahko vpišejo tudi učenci, ki v devetih letih osnovnošolskega izobraževanja končajo vsaj 7. razred devetletne osnovne šole in s tem izpolnijo osnovnošolsko obveznost.

Zaključek šolanja  Zaključni izpit Zaključni izpit
Predhodnost na višjo raven izobraževanja Poklicno-tehniško izobraževanje Poklicno ali strokovno izobraževanje in nadaljnje izobraževanje

Vpisni pogoji in izbira šole

Po uspešno končani osnovni šoli lahko učenci nadaljujejo izobraževanje v katerikoli srednji šoli.

Skupni razpis za vpis v gimnazije in maturitetni tečaj, nižje in srednje poklicno, srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje ter poklicni tečaj pripravi in objavi ministrstvo, pristojno za izobraževanje, najmanj šest mesecev pred začetkom izobraževanja.

Po objavi razpisa za vpis šole organizirajo informativni dan, na katerem kandidate za vpis seznanijo

 • z možnostmi in pogoji izobraževanja,
 • s poklici, za katere izobražujejo,
 • z možnostmi za nadaljnje izobraževanje,
 • s pogoji za vpis,
 • s postopkom in merili izbire ob omejenem vpisu,
 • z roki, ki so pomembni za vpisni postopek,
 • ter z drugimi informacijami, pomembnimi za odločanje o vpisu.

Informativni dan za srednješolske poklicne programe, za katere so razpisana učna mesta pri delodajalcih, organizirata tudi obrtno-podjetniška in gospodarska zbornica.

Učenci se vpišejo v izbrano srednjo šolo, na kateri so oddali prijavo. V programe nižjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo tudi dijaki, ki niso uspešno zaključili osnovne šole, a so zaključili 7. razred devetletne osnovne šole in so izpolnili osnovnošolsko obveznost. Kadar število prijavljenih kandidatov presega kadrovske in prostorske zmogljivosti šole, lahko šola s soglasjem ministra omeji število prostih mest za vpis.

Maturitetni tečaj

Enoletni maturitetni tečaj je namenjen predvsem tistim, ki uspešno končajo štiriletno srednje strokovno izobraževanje in želijo opraviti maturo ter se vpisati v univerzitetno izobraževanje. Vanj se lahko vpišejo tudi tisti, ki so končali:

 • triletno srednjo poklicno šolo,
 • tretji letnik gimnazije in so prekinili izobraževanje najmanj za eno leto,
 • osnovno šolo in opravili preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije,
 • izobraževanje po javno veljavnem programu zasebne gimnazije, za katerega je strokovni svet za splošno izobraževanje ugotovil, da zagotavlja minimalno znanje za uspešno končanje šolanja, niso pa opravili mature.

Poklicni tečaj

V enoletne programe poklicnega tečaja se lahko vpiše, kdor je končal

 • četrti letnik gimnazije ali
 • izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in si želi pridobiti dodatno kvalifikacijo.

Zadnja posodobitev: april 2022

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)