Slovenija si prizadeva, da imajo vsi udeleženci v izobraževanju dostop do kakovostnega izobraževanja, v ta namen je razvila sistem zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju.

Nad zakonitostjo delovanja javnih zavodov in zavodov s koncesijo bdi šolska inšpekcija. Izvaja redne in izredne preglede ter obravnava pravne, organizacijske in druge upravne postopke.

Vrtci in šole izvajajo redne samoevalvacije. Samoevalvacijska poročila letnopregledujejo in potrjujejo sveti zavodov. Pri samoevalviranju zavodi vrednotijo predvsem vzgojne in izobraževalne procese, rezultate notranjega ocenjevanja primerjajo z rezultati zunanjega preverjanja znanja. Ugotovitve samoevalvacije šole upoštevajo pri načrtovanju dela v naslednjem šolskem letu, pa tudi pri dolgoročnejšem načrtovanju, npr. pri pripravljanju programa razvoja. Vse dokumente sprejme svet zavoda.

Ob koncu drugega obdobja osnovne šole (6. razred) in ob koncu osnovne šole (9. razred) je organizirano zunanje preverjanje znanja učencev. Dijaki končajo srednjo strokovno šolo s poklicno maturo, gimnazijo pa s splošno maturo. Obe sta v celoti ali delno organizirani eksterno. Državni izpitni center vsako leto opravi temeljito analizo izpitnega uspeha učencev in dijakov, po predmetih, občinah in šolah. Prejmejo jo ministrstvo, pristojno za izobraževanje, in šole. Podatki o učnem uspehu učencev in dijakov po šolah niso javni. Šole jih uporabljajo pri ocenjevanju dosežene kakovosti dela. Dosežke svojih učencev oziroma dijakov primerjajo s povprečnimi in najvišjimi dosežki v državi.

Svet za kakovost in evalvacije je organ, ki ga imenuje minister, in skrbi za koordiniranje evalvacije programov predšolske vzgoje, osnovnega in srednješolskega izobraževanja in poroča ministru. Izdeluje tudi merila in postopke za ugotavljanje inzagotavljanje kakovosti v vrtcih in šolah na nacionalni ravni. Opredeljuje strategije in potek evalvacije. Identificira temeljna evalvacijska vprašanja, predlaga naročila evalvacijskih študij, predloge razpisov in izbora evalvacijskih študij. Končne odločitve sprejme minister, pristojen za izobraževanje. Svet spremlja tudi potek evalvacijskih študij in poroča strokovnim svetom in ministru ter strokovni javnosti.

Podatke o vpisu otrok, učencev, dijakov in študentov, zaposlenih, zavodih in programski strukturi zbira in spremlja Statistični urad RS. Objavlja jih v obliki, ki ne omogoča identifikacije posamezne statistične enote.

V terciarnem izobraževanju so za notranjo evalvacijo pristojni višje šole in visokošolski zavodi sami, pri zunanji evalvaciji pa ima osrednjo vlogo Nacionalna agencija za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu.

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)